Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro zprostředkování ubytování mezi zájemcem (fyzickou i právnickou osobou, dále jen „Zájemce“) a provozovatelem webové stránky www.objevuj-slovinsko.cz, společností Wavee Apps s.r.o., IČ:07178069, se sídlem Mejstříkova 611/6, Háje, 149 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296031 (dále jen „Objevuj Slovinsko a Zprostředkovatel“) upravují zejména vzájemné vztahy mezi Objevuj Slovinsko a Zájemcem, jako uživatelem služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Dále se tyto Všeobecné podmínky vztahují i na obecnou úpravu vztahů Objevuj Slovinsko s třetí osobou poskytující ubytovací služby (dále jen „Ubytovatel“).

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto Obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přílohu a nedílnou součást smlouvy o zprostředkování ubytovacích služeb, kterou je následně Zájemce oprávněn uzavřít s Ubytovatelem.

2) Předmětem Obchodních podmínek je úprava podmínek pro realizaci smlouvy o ubytování, která se uzavírá mezi Zájemcem a Ubytovatelem.

3) Objevuj Slovinsko poskytuje zprostředkovatelské služby podle § 2445 a násl. občanského zákoníku všem zájemcům o ubytování v rekreačních objektech z nabídky Objevuj Slovinsko dostupné na webové adrese https://www.objevuj-slovinsko.cz/ubytovani/ (dále jen “Služby”)

4) Služby Objevuj Slovinsko jsou Zájemci poskytovány bezúplatně.

II. Realizace Služeb

1) Předmětem Služeb je poskytnutí komunikace a podpory Zájemci vedoucí k rezervaci ubytování a uzavření smlouvy o ubytování s Ubytovatelem.

2) Zájem o uzavření zprostředkovatelského vztahu Zájemce vyjadřuje odesláním rezervace prostřednictvím webové stránky Objevuj Slovinsko. Tímto krokem Zájemce uděluje výslovný souhlas a současně závazný pokyn k tomu, aby Objevuj Slovinsko bez odkladu započalo s poskytováním zprostředkovatelských služeb tak, aby došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu (čl. I.4) a poskytnutí plnění z tohoto vztahu (čl. I.5), vše ve smyslu ust. § 1837 písm. a), resp. § 2445 odst. 1 občanského zákoníku.

3) Zprostředkovatelský vztah mezi Zájemcem a Objevuj Slovinsko vzniká odesláním rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře. Objevuj Slovinsko následně zašle Zájemci e-mailem nabídku s cenovou kalkulací dle volných kapacit ubytování. Zájemce nabídku akceptuje vyjádřením souhlasu prostřednictvím webové stránky s nabídkou rezervace nebo elektronické komunikace.

4) Za potvrzení rezervace se považuje den doručení Zprostředkovatelem vystaveného písemného potvrzení rezervace Zájemci na e-mailovou adresu, kterou Zájemce při rezervaci uvedl. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi Zájemcem a Objevuj Slovinsko se má za poskytnuté uhrazením zálohy ze strany Zájemce Ubytovateli. Tyto události pak strany označují jako výsledek činnosti Objevuj Slovinsko ve smyslu ust. § 2445 a násl. občanského zákoníku, a to i pokud k následnému naplnění smlouvy o ubytování nedojde zaviněním Zájemce či Ubytovatele.

III. Realizace ubytování

1) Realizace smlouvy o ubytování je smluvním vztahem mezi Ubytovatelem a Zájemcem, zprostředkovaným Objevuj Slovinsko. Smlouva o ubytování se řídí příslušnými ustanoveními slovinského zákona o závazcích (Obligacijski zakonik).

2) Objevuj Slovinsko nenese odpovědnost za případné vady v realizalizaci smlouvy o ubytování ani za splnění závazků z této smlouvy.

3) Zákazník při potvrzení rezervace získá telefonní číslo na ubytovatele, u nějž bude pobyt realizován. Standardní příjezd do ubytování (mimo velkých hotelů), není-li v podmínkách ubytování určeno jinak, je do 20:00. O případném pozdějším příjezdu je zákazník povinen komunikovat s ubytovatelem. Objevuj Slovinsko nemůže zaručit možnost ubytování po této hodině bez dohody s ubytovatelem.

IV. Vybavení a služby

1) Vybavení ubytování je deklarováno v rámci jeho popisu v profilu ubytování na webové stránce. Vybavení se v čase může měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích. Rozhodující je proto vždy výčet vybavení uvedený v textovém popisu každého objektu. Detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektů sděluje Objevuj Slovinsko na vyžádání Zájemce.

V. Způsob objednávání a úhrady pobytů

1) Zadáním požadovaných náležitostí do rezervačního formuláře na profilu ubytování na konkrétní webové adrese Objevuj Slovinsko Zájemce zahájí rezervační proces a přijímá nabídku Objevuj Slovinsko ke zprostředkování ubytování.

2) Objevuj Slovinsko zašle Zájemci e-mailem nebo sdělí telefonicky informaci, zda je v ubytování v daném termínu volná kapacita a zašle e-mailem cenovou kalkulaci pobytu.

3) Po odsouhlasení nabídky Zájemcem prostřednictvím e-mailu zašle Objevuj Slovinsko Zájemci podklady k úhradě zálohy Ubytovateli, která se odvíjí od podmínek každého Ubytovatele. Termín úhrady je přitom pro Zájemce závazný a musí být dodržen.

4) Po uhrazení zálohy na bankovní účet Ubytovatele zašle Objevuj Slovinsko Zájemci potvrzení rezervace a kontakty na Ubytovatele (adresa, telefony a další potřebné informace). Objevuj Slovinsko zároveň seznámí Zájemce se storno podmínkami.

5) Zbylou částku Zájemce Ubytovateli doplatí dle podmínek Ubytovatele v předstitu, nebo na místě kartou nebo hotově dle možností Ubytovatele (Objevuj Slovinsko předem informuje Zájemce o nutnosti platby v hotovosti).

6) V případě pobytů „na poslední chvíli“ Objevuj Slovinsko bez odkladu ověří volnou kapacitu Ubytování a zašle Zájemci pokyny k platbě zálohy. Za potvrzení rezervace se považuje písemné potvrzení o odeslané platbě na účet Ubytovatele vydané bankou Zájemce. Zbylou částku Zájemce uhradí Ubytovateli na místě.

VI. Ceny ubytování

1) V internetovém profilu ubytování jsou uvedeny ceníkové ceny ubytování za noc za osobu či pokoj/apartmán/celý objekt. Skutečná cena se může lišit a záleží na konkrétní kalkulaci od Ubytovatele.

2) Ceny ubytování jsou závazně uváděny v EUR, jejich přepočet na CZK je pouze orientační. Skutečná cena uhrazená Zájemcem Ubytovateli je závislá na podmínkách a devizovém kurzu banky, u níž má Zájemce vedený platební účet.

3) Součástí kalkulace ceny ubytování je také městská turistická taxa. Výši taxy určuje obec, v níž se ubytování nachází. Za případnou změnu ve výši taxy tedy není Objevuj Slovinsko ani Ubytovatel zodpovědný.

4) Pro potvrzení rezervace ubytování Zájemce uhradí zálohu ve výši určené Ubytovatelem na účet Ubytovatele. Zbylou částku Zájemce uhradí Ubytovateli na místě.

VII. Stornovací podmínky

1) Zájemce má právo objednávku pobytu stornovat. Požadavek o storno pobytu doručí Zájemce e-mailem Objevuj Slovinsko, které požadavek předá Ubytovateli. Za okamžik stornování se považuje den doručení požadavku o zrušení objednávky Ubytovateli.

2) Storno podmínky se řídí podmínkami každého jednotlivého Ubytovatele, který určí storno poplatky. Zájemce je se storno podmínkami seznámen při potvrzení rezervace ubytování.

3) Objevuj Slovinsko není nijak odpovědné ani jinak vázáno podmínkami a vztahem, který vzniká po uzavření zprostředkované smlouvy o ubytování mezi Ubytovatelem a Zájemcem.

VIII. Reklamace

1) Reklamaci plnění ze smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Zájemcem a Zprostředkovatelem je Zájemce oprávněn uplatnit nejpozději do 6 měsíců od ukončení pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit e-mailem.

2) Reklamace se vztahuje pouze na služby vzniklé z těchto Obchodních podmínek. Zprostředkovaná smlouva o ubytování mezi Zájemcem a Ubytovatelem je z reklamace ve smyslu čl V.3 vyloučena.

3) Objevuj Slovinsko neodpovídá za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem, za poskytnutí služeb a za dodržení smluvně sjednaných cen odpovídá Ubytovatel.

IX. Zpracování osobních údajů

1) Zprostředkovatel se zavazuje k nakládání s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce stvrzuje samostatným souhlasem při odesílání objednávky.

2) Zasláním internetové či e-mailové objednávky se Objevuj Slovinsko uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely Objevuj Slovinsko, a to pro budoucí nabídky služeb Objevuj Slovinsko, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání e-mailové marketingové nabídky Objevuj Slovinsko. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně či jinou vhodnou formou odvolán.

X. Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 8. 6. 2020.

2) Zájemce stvrzuje svým souhlasem, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.